[Contoh] Soal Tematik Kelas 2 Sd Tema 1 Subtema 4 Hidup Rukun Di Masyarakat Dan Kunci Jawaban

Posted on

LATIHAN SOAL TEMATIK KELAS 2 SD KURIKULUM 2013 ( K13 )
Tema : 1 – Hidup Rukun
Subtema  : 4 – Hidup Rukun di Masyarakat


Keterangan soal :
Jumlah soal pilihan ganda : 25
Jumlah soal isian singkat : 15
Jumlah soal uraian : –

 Hidup Rukun di Masyarakat dan Kunci Jawaban Soal Tematik Kelas 2 SD Tema 1 Subtema 4 Hidup Rukun di Masyarakat dan Kunci Jawaban


A. BERILAH TANDA SILANG (X) PADA HURUF A, B ATAU C PADA JAWABAN YANG BENAR!

1. Hidup rukun dengan tetangga akan menciptakan suasana menjadi ….
a. Takut
b.  Rusuh
c. Damai

2. Kerukunan di masyarakat misalnya ialah ….
a. Saling bertengkar
b. Saling gotong-royong
c. Saling menghina

3. Warga desa Tambakromo sangat rukun dan sering tolong menolong merawat lingkungan.
Sehingga lingkungan mereka menjadi ….
a. Kotor
b. Kumuh
c. Bersih

4. Jika ada yang terkena petaka sebaiknya kita ….
a. Bantu semampunya
b. Ejek
c. Biarkan

5. Tempat yang sempurna untuk membuang sampah ialah di ….
a. Sungai
b. Sawah
c. Tempat sampah

6. Sampah yang dibuang ke terusan air bisa menjadikan ….
a. Banjir
b. Air jadi jernih
c.  Banyak ikan

7. Jika ada teman kita yang akan membuang sampah ke sungai, maka sebaiknya ….
a. Dibantu
b. Dilarang
c. Disemangati

8. Para warga membersihkan sampah yang menumpuk di pinggir jalan.
Sampah yang menumpuk bisa menjadi sarang ….
a. Penyakit
b. Lebah
c. Ikan

9. Andi mengajak Bayu untuk mengejek Bagas yang jatuh dari sepeda.
Bayu menolaknya, hal itu alasannya ialah saling mengejek itu perbuatan yang ….
a. Baik sekali
b. Bisa merusak kerukunan
c. Sangat menyenangkan

10. Rani mengajak Sinta membuang sampah di selokan.
Sinta sanggup menolak usul Rani secara benar dengan berkata ….
a. Aku tidak bersedia, hal itu sangat seru sekali.
b. Aku tidak mau, Aku ingin membuangnya di sungai.
c. Aku tidak mau, hal itu bisa menjadikan banjir.

11. Dina mengusulkan pada Riska untuk ikut kerja bakti tolong-menolong pada hari ahad di desanya.
Riska sanggup menyetujui usul Dina dengan berkata ….
a. Aku setuju, itu acara yang bermanfaat sekali.
b. Aku bahagia sekali, namun Aku ada jadwal renang.
c.  Aku setuju, tetapi Aku tidak bisa ikut kerja bakti.

12. Dika : “Rudi, ini Aku punya camilan manis bolu. Kamu mau?”
Rudi : “ Maaf Dik, dikala ini Aku sedang sakit perut.”
Kalimat yang diucapkan Rudi di atas termasuk kalimat ….
a. Penolakan
b. Persetujuaan
c. Perjanjian

Baca Juga :   Kumpulan Contoh Soal Tematik Kelas 2 Sd Tema 1 Hidup Rukun ( Subtema 1 , 2, 3 Dan 4 ) Dilengkapi Kunci Jawaban

13. Bunyi sila pertama Pancasila ialah ….
a. Persatuan Indonesia
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
c. Ketuhanan Yang Maha Esa

14. Contoh perilaku berikut ini yang mencerminkan sila kedua Pancasila ialah ….
a. Suka berdiskusi ketika ada masalah
b. Beribadah dengan sempurna waktu
c. Bersikap sopan dengan semua orang

15. Kegiatan masyarakat berikut ini yang sanggup menjaga persatuan Indonesia ialah ….
a. Lari pagi secara rutin
b. Ronda malam bersama-sama
c. Bekerja siang malam

16. Masyarakat di desa Sukarukun terdiri dari beberapa agama, perilaku yang baik dalam menjaga kerukunan antara lain ialah ….
a. Saling menghargai
b. Saling membandingkan
c. Saling menjauhi

17. Berbuat adil sebaiknya kita lakukan untuk ….
a. Teman erat saja
b. Tetangga saja
c. Semua orang

18. Contoh acara gotong-royong yang sebaiknya tidak dilakukan antara lain ialah ….
a. Gotong-royong mencuri buah mangga
b. Gotong-royong membersihkan masjid
c. Gotong royong membangun jembatan

19. Ketua RT meminta warga selalu bermusyawarah ketika ada duduk kasus antar warga, alasannya ialah setiap duduk kasus seharusnya bisa diselesaikan dengan ….
a. Bertengkar
b. Baik-baik
c. Minta uang

20. 354 – 123 – 210 = ….
Hasil dari operasi hitung di atas ialah ….
a. 22
b. 21
c. 25

21. 217 + 105 – 172 = …..
Hasil dari operasi hitung di atas ialah ….
a. 150
b. 149
c. 151

22. Pada hari pertama panen Kebun Pak Bambang bisa menghasilkan jumlah mangga seberat 398 Kg. Pak Bambang kemudian menjualnya ke Pasar seberat 254 Kg. Pada hari kedua ia bisa panen lagi seberat 125 Kg. Makara kini jumlah mangga yang masih tersisa seberat …. Kg.
a. 258
b. 279
c. 269

23. Di perpustakaan terdapat 137 buku cerita, 213 buku pengetahuan dan 73 buku latihan soal.  Jumlah ketiga buku di atas ialah ….
a. 473
b. 423
c. 277

24. Jumlah buah apel di toko Segarjaya mula-mula ialah 378 buah. Hari senin terjual 132 buah dan pada hari selasa terjual 125 buah. Sisa buah apel di toko Segarjaya berjumlah …. buah
a. 131
b. 123
c. 121

Baca Juga :   Kumpulan Contoh Soal Tematik Kelas 2 Sd Tema 1 Hidup Rukun ( Subtema 1 , 2, 3 Dan 4 ) Dilengkapi Kunci Jawaban

25. Alisa memiliki pita sepanjang 235 cm. Ia membeli lagi sepanjang 125 cm. Kemudian ia menggunakannya untuk menghias kado sepanjang 164 cm. Sisa panjang pita yang dimiliki Alisa ialah …. cm
a. 196
b. 186
c. 195

Jika ingin mendownload soal ini, berikut linknya :

Jika ingin mengerjakan soal pilihan gandanya secara online dengan Langsung ternilai secara online, silahkan dicoba :


B. JAWABLAH PERTANYAAN-PERTANYAAN BERIKUT INI DENGAN BENAR!

1. Jika ada tetangga yang sakit sebaiknya kita ….

2. Menjaga kerukunan di masyarakat ialah kewajiban ….

3. Sampah yang berantakan bisa menjadikan anyir ….

4. Lingkungan yang higienis bisa mendukung badan menjadi tetap ….

5. Menolak usul teman sebaiknya dengan kalimat yang ….

6. Kegiatan gotong royong sangat baik dilakukan masyarakat, alasannya ialah sanggup ….. kerukunan.

7. Bunyi sila kedua Pancasila ialah …..

8. Jika ada tetangga yang beribadah sesuai agamannya, maka perilaku kita dihentikan ….

9. Gotong-royong sanggup menciptakan pekerjaan yang berat menjadi terasa lebih ….

10. 185 + 214 – 257 = …..
Hasil dari operasi hitung di atas ialah …..

11. 368 – 226 + 312 = …..
Hasil dari operasi hitung di atas ialah …..

12. Bu Sari menciptakan tiga jenis kue. Kue bolu sebanyak 120, camilan manis donat sebanyak 86 dan camilan manis lapis sebanyak 75. Jumlah semua camilan manis yang dibentuk Bu Sari ialah ….

13. Rosi memiliki 329 butir kelereng. Ia memberikannya kepada Budi sebanyak 115 butir dan kepada Santoso sebanyak 92 butir. Sisa kelereng Rosi berjumlah ….

Baca Juga :   Kumpulan Contoh Soal Tematik Kelas 2 Sd Tema 1 Hidup Rukun ( Subtema 1 , 2, 3 Dan 4 ) Dilengkapi Kunci Jawaban

14. Rani memiliki pita sepanjang 358 cm. Ia memakainya untuk menciptakan hiasan dinding sepanjang 235 cm. Kemudian besoknya Rani membeli pita lagi sepanjang 274 cm. Panjang pita yang dimiliki Rani kini ialah …. cm

15. Berilah pola acara di masyarakat yang mencerminkan kerukunan!

Jika ingin mendownload soal ini, berikut linknya :

Jika ingin mengerjakan soal pilihan gandanya secara online dengan Langsung ternilai secara online, silahkan dicoba :


KUNCI JAWABAN SOAL ULANGAN TEMATIK
KELAS 2 SD TEMA 1 HIDUP RUKUN
SUBTEMA 4 HIDUP RUKUN DI MASYARAKAT

A. JAWABAN

1. c. Damai
2. b. Saling gotong-royong
3. c. Bersih
4. a. Bantu semampunya
5. c. Tempat sampah
6. a. Banjir
7. b. Dilarang
8. a. Penyakit
9. b. Bisa merusak kerukunan
10. c. Aku tidak mau, hal itu bisa menjadikan banjir.
11. a. Aku setuju, itu acara yang bermanfaat sekali.
12. a. Penolakan
13. c. Ketuhanan Yang Maha Esa
14. c. Bersikap sopan dengan semua orang
15. b. Ronda malam bersama-sama
16. a. Saling menghargai
17. c. Semua orang
18. a. Gotong-royong mencuri buah mangga
19. b. Baik-baik
20. b. 21
21. a. 150
22. c. 269
23. b. 423
24. c. 121
25. a. 196


B. JAWABAN

1. Jenguk
2. Semua orang / semua warga
3. Busuk
4. Sehat
5. Sopan
6. Memperkuat / membina
7. Kemanusiaan yang adil dan beradab
8. Mengganggunya / menghinanya / mengejeknya.
9. Ringan
10. 142
11. 454
12. 120 + 86 + 75 = 281 kue
13. 329 – 115 – 92 = 120 butir
14. 358 – 234 + 275 = 124 + 275 = 399 cm
15. Kerja bakti membangun jalan, gotong royong membersihkan sungai, kerja bakti membangun pos ronda.